(31)6 513 73 819 info@vandenhoffcounseling.nl

Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk Van den Hoff Counseling, gevestigd te Overveen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65900677. Van den Hoff Counseling wordt in dit schrijven verder vernoemd als vdHC.
Artikel 2. Aanbod
Een counselor is een psychosociaal therapeut die – op basis van ervaringsgerichte, empirische modellen en met gebruik van evidence based methoden – cliënten begeleidt die stressreacties ervaren naar aanleiding van een psychosociaal probleem.
Dit gebeurt bij vdHC aan de hand van individuele counselingsgesprekken, met behulp van verschillende (verander)technieken. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt.
Artikel 3. Cliënt
De persoon welke een counselingsgesprek heeft bij vdHC.
Artikel 4. Privacy (zie ook artikel 19 op de pagina Privacyreglement)
Wat tijdens de gesprekken bij vdHC besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt melding gedaan worden van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft vdHC de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan vdHC door de cliënt niet worden aangesproken.
Artikel 5. Behandelplan/dossier
De wet vereist dat een (beperkt) behandelplan/cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt is het mogelijk om een verzoek tot inzage in te dienen. Hiervoor kan een separate afspraak gemaakt worden.
Artikel 6. Derden
Informatie aan derden wordt door vdHC alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt in het laatste geval hier door vdHC van op de hoogte gebracht.
Artikel 7. Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek (kennismaking + aansluitend consult) wordt zowel de werkwijze van vdHC besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na het gesprek kan met wederzijdse overeenstemming een tweede consult gepland worden. 
Artikel 8. Aantal counselingsgesprekken
VdHC gaat altijd uit van maatwerk en stelt in overleg het aantal te verwachten consulten vast. Altijd afhankelijk van de hulpvraag en het individuele proces van de cliënt. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt.
Mocht vdHC om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt.
Wanneer nodig en/of gewenst zal vdHC de cliënt, na haar akkoord, doorverwijzen naar de huisarts, een andere instantie of andere therapeut.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
De counselor begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.
Een cliënt die behandeld wordt in de psychiatrische hulpverlening komt niet in aanmerking voor een counselingsbegeleidingstraject, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de cliënt en na schriftelijk akkoord van de behandelend psychiater/psycholoog.
Artikel 10. Verhindering / No show
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch via 06 – 51373819 of schriftelijk via info@vandenhoffcounseling.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf (bij ziekte of een onvoorziene gebeurtenis) wordt een half consult in rekening gebracht. Bij ‘no show’ (geen afzegging) wordt een volledig consult in rekening gebracht.
Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor vdHC niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. VdHC zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.
Artikel 11. Tarieven
Voor nieuwe cliënten staan op de website www.vandenhoffcounseling.nl de geldende tarieven vermeld. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Artikel 12. Betaling
Van elk gesprek ontvangt de cliënt direct na het gesprek een factuur per veilige mail via MijnDiad. Betaling van de factuur vindt plaats door middel van een Ideal-link of QR-code.
De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden van vergoeding.
Als de cliënt niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor vdHC voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt. Onder deze kosten vallen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
Artikel 13. St. CAT
De counselor is ingeschreven bij beroepsvereniging St. CAT als level 5-therapeut (registratienummer: CM2580-10-09-19) en houdt zich aan de door de St. CAT opgestelde beroepscode (www.catcomplementair.nl)
Artikel 14. Locatie
In principe vinden de gesprekken – op afspraak – plaats op het op de website vermelde praktijkadres. Op verzoek van de cliënt kan het counselingsgesprek mogelijk ook op een andere locatie plaatsvinden. Reis- en eventuele parkeerkosten worden in dit geval vooraf afgesproken.
Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden
Voor nieuwe cliënten staat op de website www.vandenhoffcounseling.nl de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor vdHC. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen, dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Artikel 16: Toepasselijk recht
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van vdHC en overeenkomsten tussen vdHC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.
Artikel 17: Auteursrechten
Het verstrekte materiaal tijdens een begeleidingstraject wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website-informatie, het verstrekte materiaal en eventuele overige stukken/producten/materialen in het kader van de begeleiding tijdens het counselingtraject blijven aan Van den Hoff Counseling voorbehouden.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van den Hoff Counseling, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Artikel 18: Overmacht
In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de counselor ontslaat dit de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Disclaimer

Disclaimer voor www.vandenhoffcounseling.nl
Van den Hoff Counseling, verleent u hierbij toegang tot www.vandenhoffcounseling.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van den Hoff Counseling behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Van den Hoff Counseling spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Plan een telefonische kennismaking

Vraag je je af of SoulTalk EDR past bij jou?